องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2565
 
กองคลัง

 
นางน้ำอ้อย ศิลาแร่
ผู้อำนวยการกองคลัง
   
 
  ว่าง
 
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  
 
 
 
นางสาวนพวรรณ บุญเพ็ง
น.ส.อถิญญา จินดารักษ์ ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   
 
  นางสาวชญานุตน์ นิติธรรมวงศ์  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ