องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2565
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางสาวสุทิศา เฉยมีศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก
โทรศัพท์ : 0813093316
 
นางสาวสุทิศา เฉยมีศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 0813093316
 
 
 
นายปิยะพงษ์ จันทร์ฉาย
นางน้ำอ้อย ศิลาแร่
นายสุทัศน์ ฮกเทียน
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 086-8947959 โทรศัพท์ : 080-0503890 โทรศัพท์ : 089-6642244
 
 
นางสาวธาริณี  สิงห์คำ นางสาวสุทิศา เฉยมีศักดิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 081-3093316