องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2565
 
สำนักปลัด

 
นายปิยะพงษ์ จันทร์ฉาย
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
นายชูศักดิ์ ทองกล่อม นายปิยะ ปินะถา นายเวทพล แสงทน
นิติกรชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
   
นางสรวีย์ ศรีประเสริฐ
  นางสาวอามีนา เด็งซาแม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
นางบุญสม เทพพนมรัตน์ นางสาวเสาวลักษณ์ บุญหนุน
นางสาวศิรินทรา วงษ์พยัคฆ์
นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

 
นายศุภกิจ เสียงเย็น นายไพฑูรย์ เที่ยงตรง
นางสาวนุชวรา โพธิ์ทอง
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานดับเพลิง
     
  นางอำพร เกิดเอี่ยม  
  ภารโรง