องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2565
 
กองช่าง

 
นายสุทัศน์ ฮกเทียน
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
 
  -ว่าง -  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
   
นางสาวปรมาภรณ์ ทองสนธิ  นางสาวอาภากร  ต.หิรัญญากร    นายไรวินทร์ มีเดชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    ผู้ช่วยนายช่างโยธา   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นายบรรเจิด เสงี่ยมจิตร์ นายธีวัฒน์ สมใจ นางสาวกมลชนก สมใจ
พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา
 
นางสาวสุดารัตน์  คำสี นางสาวจิรววฒ์ พูนผล นายกิตติโชค นิลวรรณ
พนักงานผลิตน้ำประปา คนงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ
   

  นางสาวเบญจวรรณ ศรีจันทร์
  พนักงานจ้างเหมาบริการ