องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2565
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายมาโนช สุขโขใจ
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 099-8979153
  อีเมล์ +
saraban@sibaidsok.go.th
 
  ชื่อ +
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + saraban@sibaidsok.go.th
  ชื่อ + นางสาวสุทิศา เฉยมีศักดิ์
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 081-3093316
  อีเมล์ + saraban@sibaidsok.go.th
  ชื่อ +
นายปิยะพงษ์ จันทร์ฉาย
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
  โทรศัพท์ + 086-8947959
  อีเมล์ + saraban@sibaidsok.go.th

  ชื่อ +
นางน้ำอ้อย ศิลาแร่
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  xxx-xxxxxxx
  อีเมล์ + saraban@sibaidsok.go.th

  ชื่อ +
นายสุทัศน์ ฮกเทียน
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 089-6642244
  อีเมล์ + saraban@sibaidsok.go.th
  ชื่อ +
นายปิยะ ปินะถา
  ตำแหน่ง +
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + saraban@sibaidsok.go.th
 
  ชื่อ +
นางสาวสุทิศา เฉยมีศักดิ์
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
  โทรศัพท์ + 081-3093316
  อีเมล์ + saraban@sibaidsok.go.th