องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566


วันพุธ ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อดำเนินงานโครงการกองทุนหลักปรกันสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีการพิจารณาแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 อนุมัติแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาแผนจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 จากการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ได้ดังนี้

1.ปัญหาการกลั้นปัสสาวะ/อุจาระไม่ได้

2.โรคไข้เลือดออก 

3.มะเร็ง

4.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง

5.โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

6.สุขภาจิต IQ และ EQ 

7.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

8. โรคติดต่อ

9.โรคข้อ

10.สุขภาพฟัน

2023-02-09
2023-01-31
2023-01-09
2022-12-27
2022-12-01
2022-11-25
2022-10-04
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-22