องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.sibaidsok.go.th
 
 
 


โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ ?จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์


โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ ?จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 โดยจัดที่บริเวณ ณ วัดสามกอ หมู่ที่ 2 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัด สาธารณสุข ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรทางเอกชนออกให้บริการ ที่ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่มาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับประชาชน รวมทั้งมอบทุนการศึกษา ถุงยังชีพ แก่นักเรียนและผู้ยากไร้ และมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทำความสะอาดบริเวณวัดสามกอ ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา ทำความสะอาดถนน อันเป็นสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะตำบลสิบเอ็ดศอกจะไม่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอีกต่อไป
2023-02-09
2023-01-31
2023-01-09
2022-12-27
2022-12-01
2022-11-25
2022-10-04
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-22